Bếp gia nhiệt bình cầu có bọc vải WHM (Daihan – Hàn Quốc)

891.000

Tên sản phẩm: Bếp gia nhiệt bình cầu có bọc vải WHM

Mã sản phẩm: DH.WHM12110 / DH.WHM12120 / DH.WHM12111 / DH.WHM12121 / DH.WHM12112 / DH.WHM12122 / DH.WHM12113 / DH.WHM12123 / DH.WHM12114 / DH.WHM12124 / DH.WHM12115 / DH.WHM12125 / DH.WHM12116 / DH.WHM12126 / DH.WHM8108 / DH.WHM8108.1 / DH.WHM12117 / DH.WHM12127 / DH.WHM12118 / DH.WHM12128 / DH.WHM12119 / DH.WHM12129 / DH.WHM121301 / DH.WHM121311 / DH.WHM121302 / DH.WHM121312 / DH.WHM121303 / DH.WHM121313 / DH.WHM121304 / DH.WHM121314 / DH.WHM121305  / DH.WHM121315 / DH.WHM8117 / DH.WHM8117.1 / DH.WHM121306 / DH.WHM121316 / DH.WHM121307 / DH.WHM121317 / DH.WHM121308 / DH.WHM121318 / DH.WHM8121 / DH.WHM8121.1 / DH.WHM8122 / DH.WHM8122.1

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Bếp gia nhiệt bình cầu có bọc vải WHM (Daihan - Hàn Quốc) 1
Bếp gia nhiệt bình cầu có bọc vải WHM (Daihan – Hàn Quốc)

891.000

CẦN TƯ VẤN