Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao điều khiển bằng remote (Daihan – Hàn Quốc)

2.140.000

Tên sản phẩm: Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao điều khiển bằng remote

Model: DH.WHM12050 / DH.WHM12060 / DH.WHM12051 / DH.WHM12061 / DH.WHM12052 / DH.WHM12062 / DH.WHM12053 / DH.WHM12063 / DH.WHM12054 / DH.WHM12064 / DH.WHM12055 / DH.WHM12065 / DH.WHM12056 / DH.WHM12066 / DH.WHM8078 / DH.WHM8078.1 / DH.WHM12057 / DH.WHM12067 / DH.WHM12058 / DH.WHM12068 / DH.WHM12073 / DH.WHM12083 / DH.WHM12074 / DH.WHM12084 / DH.WHM12075 / DH.WHM12085 / DH.WHM8084 / DH.WHM8084.1 / DH.WHM12091 / DH.WHM12101 / DH.WHM12092 / DH.WHM12102 / DH.WHM12093 / DH.WHM12103 / DH.WHM12094 / DH.WHM12104 / DH.WHM12095 / DH.WHM12105 / DH.WHM12096 / DH.WHM12106 / DH.WHM8097 / DH.WHM8097.1 / DH.WHM12097 / DH.WHM12107 / DH.WHM12098 / DH.WHM12108 / DH.WHM8100 / DH.WHM8100.1

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

 

Bếp đun bình cầu WHM (Daihan - Hàn Quốc)
Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao điều khiển bằng remote (Daihan – Hàn Quốc)

2.140.000

CẦN TƯ VẤN